Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf / videograaf (hierna Jurography) aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Jurography en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door Jurography geleverd zal worden.
 4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Jurography de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 5. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
 7. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Jurography en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Jurography slechts bindend indien en voor zover deze door Jurography uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod

 1. Jurography doet mondeling of per prijsopgave een offerte.
 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Na of bij aanvaarding zal tussen partijen een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld.
 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop Jurography het aanbod deed.
 4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Jurography zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Jurography werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan. Trouwreportages kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een voorschot. Dit voorschot wordt gecommuniceerd in het samenwerkingsovereenkomst en wordt gestort op bankrekeningnummer BE21 0019 2201 6503 van Jurography, met vermelding: Betaling voorschot + Naam opdrachtgever.
 2. Jurography houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Jurography onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Jurography is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Jurography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Jurography gebruikelijk werkt.
 2. Jurography spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage en/of video-opnamen. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Jurography zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. Jurography levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast.
 4. Jurography levert een eigen selectie van het beste beeldmateriaal, waarop de opdrachtgever geen invloed heeft.
 5. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
  Bruidspaar mag een wensenlijst leveren aan Jurography, waarin gewenste beelden, zoals groepsfoto’s of namen van personen zijn opgenomen. Jurography zal zijn uiterste best doen om deze beelden te vervaardigen, maar is daarbij mede afhankelijk van de omstandigheden en kan niet garanderen dat deze foto’s/videobeelden geleverd kunnen worden.
 6. Tenzij er sprake is van overmacht (bij ziekte), zal Jurography in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Jurography, waardoor Jurography niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende Jurography met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 6. Levering

 1. Jurography hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Jurography levert de foto’s of video uiterlijk binnen het aantal weken na het huwelijk dat op de website vermeld staat. Van afwijkende levertermijnen maakt Jurography zo spoedig mogelijk melding.
 3. Foto’s en/of video worden, tenzij anders overeengekomen, digitaal geleverd.
 4. Jurography levert uitdrukkelijk geen onbewerkte (RAW) bestanden. Jurography levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto- en/of videomateriaal als eindproduct.
 5. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per digitale downloadlink.

Artikel 7. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen specifieke vergoeding is overeengekomen, is de door Jurography gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op diens website.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Jurography een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat Jurography hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Jurography dit doorrekenen aan de opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door Jurography gehanteerde prijzen.
 5. Alle door Jurography genoemde bedragen zijn zonder BTW, tenzij anders overeengekomen. Jurography is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting (BTW niet toepasselijk).
 6. Parkeerkosten zullen op basis van nacalculatie gefactureerd worden, evenals eventuele extra kilometers.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Jurography zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. De aanbetaling van de opdracht dient voorafgaand aan de start van deze opdracht voldaan te zijn. Indien deze aanbetaling binnen de gestelde termijn uitblijft, is Jurography gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door Jurography niet vergoed.
 5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Jurography, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Artikel 9. Annulering en opschorting

 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Jurography gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 2. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 3. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Jurography de aanbetaling voor de opdracht in rekening.
 4. Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. De opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Jurography gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Jurography. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Jurography.
 2. Klachten na de in punt 10.1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Jurography, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Jurography.
 3. De opdrachtgever verkrijgt van Jurography een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.
 4. Jurography houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien dit om bepaalde (veiligheids)redenen niet gewenst is, dan kan eigendomsrecht worden afgekocht voor €250 voor fotografie of videografie en €500 als het gaat om een combinatie van foto & video.
 5. De opdrachtgever is, tenzij eigendomsrecht is afgekocht, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 6. De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Jurography, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Artikel 12. Portretrecht

 1. Tenzij anders overeengekomen, houdt Jurography zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
 2. Jurography zal de foto’s niet aan derden verkopen.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Jurography is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Jurography of diens vertegenwoordigers.
 2. Jurography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door
 3. Jurography geleverd zijn, noch is Jurography aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmmateriaal.
  Jurography zal de geleverde materialen maximaal 3 maanden bewaren. Jurography is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Jurography aan opdrachtgever geleverd heeft.
 4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Jurography houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Jurography aan de opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Jurography en opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 16. Privacy / geheimhouding

 1. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Jurography respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn websitetes en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.
 2. Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Mocht er onverhoopt een beelddrager op de websites van Jurography gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is dan kunt u ons het beste contact met ons opnemen op info@jurography.com. Wij zullen dan direct stappen ondernemen zodat deze beelddrager niet meer op de desbetreffende site van Jurography gebruikt zal worden.
 3. Er worden op onze websites cookies geplaatst voor het anoniem bijhouden van het gebruikersgedrag op de website (analytische cookies).
Scroll naar boven